Het ereloon van de advocaten wordt berekend hetzij volgens een uurtarief, hetzij volgens een waardetarief. De keuze van het tarief en de omvang ervan wordt  op eenvoudig verzoek in overleg met de cliënt vastgelegd. Voor vaste klanten kunnen kaderovereenkomsten worden opgemaakt.

Naaste het ereloon zijn er tevens kosten verschuldigd. Deze kosten worden veelal voorgeschoten door het kantoor bij behandeling van de zaak. Voor de aanvang van een dossier kan op verzoek van de cliënt een schriftelijke ereloonovereenkomst worden gesloten. De overeenkomst is deze welke voorgesteld wordt door de orde van advocaten.

Uurtarief

Het uurtarief wordt bij aanvang de zaak besproken en is afhankelijk van verschillende factoren : de belangrijkheid van de zaak, de moeilijkheidsgraad, de graad van specialisatie van de behandelende advocaat, de hoogdringendheid, de ervaring van de behandelende advocaat, de financiële draagkracht van de cliënt.

Er kan een verschillend uurtarief overeengekomen worden afhankelijk van het behaalde resultaat. Het ereloon wordt afgerekend in functie van het aantal gepresteerde uren. Het kantoor kan tussentijdse ereloonstaten opmaken.

Waardetarief

Er kan tevens een overeenkomst of  kaderovereenkomst (voor veelvuldige opdrachten) gesloten worden om het ereloon te laten afhangen van de waarde van de zaak. Het ereloon wordt dan bepaald als een percentage van de waarde van de zaak. Deze tarieven kunnen gelden ongeacht wordt opgetreden als eiser of verweerder. Het tarief kan worden verminderd wanneer resultaat wordt bekomen voor het instellen van een procedure. De tarieven kunnen worden aangepast bij het toewijzen van grote pakketten.

Kosten

Naast het ereloon van de advocaat kunnen er ook kosten worden aangerekend.
De kosten zijn de uitgaven die het kantoor doet ten behoeve van de cliënt.

De kosten worden onderverdeeld in :

1. kantoorkosten

Hieronder worden verstaan : de kosten voor het gebouw, personeel, bibliotheek, opleiding, informatica, telefoon & fax, beroepsbijdragen, briefwisseling … Deze kosten worden door ons kantoor aangerekend aan 10 €  per kantooreenheid (getypt blad in een dossier). In incasso- en invorderingsdossiers kunnen deze kosten vervat zitten in het waardetarief of de overeengekomen forfaits.

2. Specifieke kosten

Hieronder worden verstaan : de kosten die uitsluitend op een bepaalde zaak betrekking hebben en die door het kantoor werden voorgeschoten en nadien aan kostprijs worden doorgerekend. Hieronder vallen o.m.

  • gerechtskosten
  • kosten gerechtsdeurwaarders
  • verplaatsingen (0,40 € per km)
  • vertalingen
  • experten