De Dienstenwet legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken de cliënten uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina’s van deze website te bezoeken. De reglementen waaraan de advocaten onderworpen zijn, treft u aan op de website van de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be : tabblad Ik ben advocaat : Reglementen).

De advocaten van DD Advocaten zijn allen lid van de Balie te Antwerpen. De titel van advocaat hebben zij bekomen in België. Het kantoor is gevestigd te 2900 Schoten, Kromvendreef 15. De ondernemingsnummers van de advocaten vindt u terug op de webpagina waar zij worden voorgesteld. Alle advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij AMLIN EUROPE N.V., Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, via Vanbreda Risk & Benefits. De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerde advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerde advocaten ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. Op verzoek wordt een verzekeringsattest toegezonden.

Alle advocaten beperken hun aansprakelijkheid tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in geval van schadegeval zal uitkeren. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen zijn is meester Devroe niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij beroep doen tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheids verzekeraar in een schadegeval zal uitkeren. Voor de franchise en eventueel hogere schade wijzen zij dus aansprakelijkheid af. Een cliënt kan op eerste verzoek een afschrift van de polis bekomen.
Voor eventuele geschillen is enkel de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen bevoegd.